Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av isbanemaskiner

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 12. oktober 2020 ilagt Trondheim kommune et gebyr på 210 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av isbanemaskiner.

Trondheim kommune gjennomførte i 2017 en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om leasing, administrasjon og forsikring av ulike kjøretøy. Den 21. august 2019 gjorde innklagede avrop på tre isbanemaskiner.

Klager anførte at anskaffelsen av isbanemaskinene utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse, og viste til at innklagede ikke hadde inkludert CPV-koden for maskiner til isvedlikehold i kunngjøringen av rammeavtalen.

Ved kunngjøringen av rammeavtalen benyttet innklagede CPV-koder for finansielle tjenester og reparasjon og ombygging. Disse kodene, uttalte klagenemnda, var dekkende for de tjenestene som innklagede skulle kjøpe. Det var imidlertid ikke inkludert CPV-koder for kjøp av motorkjøretøy og maskiner, som er en vareanskaffelse. Dette selv om hovedformålet med anskaffelsen var å sørge for at kommunen hadde kjøretøy og maskiner innenfor nærmere angitte kjøretøygrupper. Med henvisning til Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2008 s. 982 (Catch Communications) fant klagenemnda at en slik manglende gjengivelse av CPV-koder måtte likestilles med at innklagede ikke hadde kunngjort vareanskaffelsen. På denne bakgrunn kom klagenemnda til at ikke bare anskaffelsen av isbanemaskinene, men også øvrige leasingavtaler inngått i medhold av rammeavtalen, utgjorde ulovlige direkte anskaffelser. Ettersom klagen konkret gjaldt avropet på isbanemaskiner, begrenset klagenemnda imidlertid gebyrgrunnlaget til å utgjøre verdien av dette avropet. Innklagede ble ilagt et gebyr på ti prosent av avropets verdi, avrundet til 210 000 kroner.

Anneline Vingsgård, direktør for Klagenemndssekretariatet, sier at denne saken viser hvor viktig det er å gjøre et riktig og grundig forarbeid før kunngjøring av en anskaffelse. Hensikten med CPV-kodene er å gi potensielle leverandører anledning til å konkurrere om den aktuelle kontrakten. Oppdragsgiver må derfor velge CPV-koder som svarer til den ytelsen som skal kjøpes inn. I denne saken var det ikke tilstrekkelig tilkjennegitt for det aktuelle leverandørmarkedet – gjennom de CPV-kodene som var brukt – at anskaffelsen omfattet leasing av kjøretøy.

Gebyrvedtaket finner du her.

BIlde: anncapictures/Pixabay