Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av renoveringsarbeider

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 19. mars 2020 ilagt Årdal kommune et gebyr på 200.000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av renoveringsarbeider.

Bakgrunnen for vedtaket var en kontrakt inngått av Årdal kommune 25. mars 2019, om renovering av renseanlegget til friluftsbadet på Årdalstangen. Kontraktssummen var på 2.002.000 kroner ekskl. mva. Før kontraktsinngåelsen, estimerte kommunen at anskaffelsen hadde en samlet verdi på 1.000.000 kroner ekskl. mva. Anskaffelsen ble derfor gjennomført uten en kunngjort konkurranse.

Estimatet var basert på et prisoverslag som innklagede mottok 15 måneder før anskaffelsen ble gjennomført. Prisoverslaget ble ikke ble kvalitetssikret før anskaffelsesprosessen ble innledet. Innklagede hadde heller ikke fremlagt noen opplysninger som tilsa at innklagede hadde foretatt noen egen markedsundersøkelse, usikkerhetsanalyse eller lignende. Slik klagenemnda forsto prisoverslaget var det for øvrig basert på en noe annen leveranse enn den innklagede senere ba om tilbud på.

Klagenemnda fant at kommunen med dette ikke hadde foretatt en forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi på det tidspunktet anskaffelsesprosessen ble innledet, og at kontrakten skulle ha vært kunngjort i henhold til forskriften del II. På denne bakgrunn kom nemnda til at Årdal kommune hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemnda fant at gebyret passende kunne settes til 10 prosent, som utgjorde 200.000 kroner.

Direktør for Klagenemndsseretariatet, Anneline Vingsgård, sier at ulovlige direkte anskaffelser er i strid med regelverkets krav til kunngjøring, som er begrunnet ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse. Denne saken viser hvor viktig det er at offentlige oppdragsgivere foretar en grundig vurdering av anskaffelsens verdi før det tas en beslutning om anskaffelsen skal kunngjøres eller ikke. Konsekvensene av å ikke foreta en slik vurdering, kan være store.

Avgjørelsen finner du her.