Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av skytjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i vedtak av 22. mars 2020 ilagt Folkehelseinstituttet et gebyr på 78 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av skytjenester.

Bakgrunnen for vedtaket var at Folkehelseinstituttet inngikk tre avtaler i april 2019 for anskaffelse av appen Smittestopp. De tre avtalene gjaldt levering av skyplattform for appen, samt en utviklings- og en vedlikeholdsavtale av appen. Klager anførte at disse tre avtalene utgjorde ulovlige direkte anskaffelser. Klagenemnda kom til at avtalen om levering av skyplattform var en ulovlig direkte anskaffelse, mens de to andre avtalene kunne unntas kunngjøringsplikten, jf. forskriften § 13-3 bokstav e. Begrunnelsen bak gebyrvedtaket er at anskaffelsen av skyplattformen skulle vært kunngjort i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.

Klagenemnda fant at kontraktslengden på ti år var lenger «enn strengt nødvendig», slik at fravikelsen av kunngjøringsplikten heller ikke kunne hjemles i § 13-3 bokstav e. Nemnda kom til at innklagede var uaktsom og ila et gebyr på fem prosent av anskaffelsens verdi. Nemnda uttalte at det må ha fremstått som klart at en hasteanskaffelse, som skal avhjelpe en oppdragsgiver i en prekær situasjon der det ikke finnes tid for å gjennomføre normal prosedyre, som et klart utgangspunkt ikke kan inngå avtaler som strekker seg over mange år.

Avgjørelsen finner du her.

Bilde: Markus Winkler/Unsplash