Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av telefonsentraltjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 24. februar 2021 ilagt Politiets IKT-tjenester et gebyr på 591 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av telefonsentraltjenester.

Politiets IKT-tjenester kjøpte telefonsentraltjenester fra NetNordic Bedriftskommunikasjon AS på en utgått rammeavtale frem til ny rammeavtale basert på en kunngjort konkurranse var på plass. De samlede forbrukstallene var 4 928 080 kroner.

Politiets IKT-tjenester erkjente å ha foretatt kjøp på den utgåtte avtalen, og med dette foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede anførte imidlertid at skyldkravet for å reagere med et overtredelsesgebyr ikke var oppfylt.

Klagenemnda var ikke enig med innklagede i at skyldkravet ikke var oppfylt, og konkluderte med at innklagede forsettlig hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Det ble særlig vektlagt at innklagede hadde en dokumentert bevissthet om at avtalen var utløpt, og først kunngjorde en ny konkurranse et halvt år etter avtalens utløp.

Det var etter klagenemndas syn formildende at tjenestene var levert i henhold til vilkårene i en rammeavtale som hadde vært konkurranseutsatt, og at kjøpene var foretatt i en avgrenset periode. Samtidig påpekte klagenemnda at det ikke var tvilsomt at anskaffelsen skulle ha vært kunngjort, at det ikke var vist til omstendigheter som tilsa at behovet for tjenestene kom overraskende på innklagede, samt at innklagede hadde opptrådt forsettlig. Klagegebyret ble derfor satt til tolv prosent av anskaffelsens verdi.

Anneline Vingsgård, direktør for Klagenemndssekretariatet, sier at denne saken er et eksempel på en sak hvor oppdragsgiver har valgt ikke å følge regelverkets krav til kunngjøring, og at klagenemnda reagerer med å ilegge et høyt gebyr i slike saker. Det er viktig at oppdragsgivere har oversikt over hvilke avtaler de forvalter, slik at de kan planlegge ny konkurranseutsetting av behovet i god tid før eksisterende avtaler løper ut. Kravet til kunngjøring av en anskaffelse er viktig for å skape best mulig konkurranse om en anskaffelse slik at samfunnets midler blir brukt på en ressurseffektiv måte.

Avgjørelsen finner du her.