Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikeholdstjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 5. juni 2023 ilagt Storfjord kommune et gebyr på 190 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikeholdtjenester av kommunale veier.

I saken hadde kommunen avlyst tre kunngjorte konkurranser. Det var feil og uklarheter i anskaffelsesdokumentene som medførte avlysningsplikt. For å få dekket behovet sitt, kjøpte kommunen tjenester i fire måneder, uten at kontraktene var basert på en kunngjort konkurranse. Kontraktene måtte sees i sammenheng, da det var en nær sammenheng mellom de inngåtte kontraktene, og behovet var opprinnelig kunngjort samlet. Oppdragsgivere har ikke anledning til å dele opp en anskaffelse i den hensikt å komme under forskriftens terskelverdier.

Klagenemnda kunne ikke se at det forelå forhold som gjorde at kjøpene kunne unntas kunngjøringsplikt. Det at kommunen måtte avlyse flere kunngjorte konkurranser, skyldes forhold som var innenfor kommunens kontroll.

I saker hvor det er skapt konkurranse blant lokale leverandører av vintervedlikeholdstjenester, har klagenemnda tidligere kommet til at gebyret skal settes til fem prosent av anskaffelsens verdi. Levering av slike tjenester krever lokal tilstedeværelse, noe som tilsier at konkurransen først og fremst er av interesse for lokale leverandører. I denne saken kom nemnda til at det forelå skjerpende omstendigheter, som medførte at gebyret ble satt til syv prosent av anskaffelsens verdi. I over to år hadde kommunen inngått kortvarige kontrakter i påvente av å få kunngjort en langvarig brøytekontrakt. Det hadde vært tilstrekkelig tid til å gjennomføre en lovlig konkurranse, og de forfeilede forsøkene på å kunngjøre en konkurranse skyldes kommunen. Det ble også ansett skjerpende at kommunen tidligere ble ilagt et overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelser av vintervedlikeholdstjenester i sak 2021/1604.

Avgjørelsen finner du her.