Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse – omlegging av kulverttrasé

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 27. juli 2020 ilagt Lødingen kommune et gebyr på 245 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av en kulverttrasé. Klagers anførsler om ulovlig direkte anskaffelse av gjerder rundt midlertidig skole, ballbane og levering av jerseystein for trafikkregulering og klargjøring, førte ikke frem.

Anskaffelsen av kulverten oversteg den nasjonale terskelverdien, og skulle derfor i utgangspunktet ha vært kunngjort. Innklagede anførte imidlertid at det ikke var nødvendig å kunngjøre anskaffelsen av kulverten, fordi innklagede inngikk en avtale «på grunnlag av et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelsene til en pris som ligger under normale markedspriser», jf. forskriften § 5-2 (2) bokstav b.

Det avgjørende var om innklagede i tilstrekkelig grad kunne dokumentere at de hadde skaffet seg den nødvendige kunnskapen om prisene i det aktuelle markedet for å vurdere om tilbudet var usedvanlig fordelaktig.

Innklagede hadde ikke kontaktet andre leverandører eller på annen måte skaffet seg kjennskap til markedet. Vurderingen om at tilbudet fra valgte leverandør var usedvanlig fordelaktig, bygget utelukkende på en sammenligning av tilbudet med et estimat fra Rambøll Norge AS. Etter klagenemnda syn tilsa anskaffelsens karakter at innklagede burde ha foretatt nærmere undersøkelser av markedet, ved å kontakte andre leverandører. Anskaffelsen gjaldt en type arbeid hvor det er relativt enkelt å sammenligne priser.

Innklagede viste til at det som til dels var avgjørende for at valgte leverandørs tilbud ble ansett som usedvanlig fordelaktig, var synergieffektene ved at leverandøren allerede utførte et oppdrag for Hålogaland kraft. Synergieffekten i seg selv kunne imidlertid ikke vektlegges, så lenge innklagede ikke hadde dokumentert at dette førte til at leverandøren dermed ga et usedvanlig fordelaktig tilbud.
Videre hadde klager vist til at det ble lagt om et elveløp på grusbanen i samme område tidligere samme år. Omleggingen innebar samme typer arbeid, uført av en annen underentreprenør. Dette arbeidet ga etter klagenemndas syn en klar indikasjon på at pristilbudet fra valgte leverandør ikke nødvendigvis var usedvanlig fordelaktig, og at estimatet fra Rambøll kunne være feil.

Innklagede hadde på denne bakgrunn ikke godtgjort at det forelå «et usedvanlig fordelaktig tilbud», som gjorde det «mulig å anskaffe ytelser til en pris som ligger vesentlig under normale markedspriser», jf. forskriften § 5-2 (2) bokstav b. Innklagede skulle derfor ha kunngjort kontrakten. Unnlatelsen av å gjøre dette, utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemnda ila et gebyr på 245 000 kroner, som utgjorde ca. ti prosent av anskaffelsens verdi.

Direktør for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård, sier at ulovlige direkte anskaffelser er i strid med regelverkets krav til kunngjøring, som er begrunnet ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse. Det er viktig at offentlige oppdragsgivere er oppmerksom på at unntak fra kunngjøringsplikten skal fortolkes strengt, og at det er oppdragsgiveren som må vise at vilkårene er oppfylt.

Avgjørelsen er tilgjengelig her.

Image by Paul Brennan from Pixabay