Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse på grunn av forskyvninger av leveringstidspunkt

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 8. juli 2020 ilagt Kystverket et gebyr på 451 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse. Gebyrvedtaket gjelder en vesentlig endring av en rammeavtale om produkter og tjenester knyttet til droner.

Kystverket gjennomførte i 2018 en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av produkter og tjenester knyttet til droner. Den 27. september 2018 gjorde innklagede avrop på rammeavtalen. Avropet omfattet kjøp av droner, skipsmonterte sensorer og nødvendig opplæring. Levering av dronene skjedde 2 til 37 uker etter angitt leveringstid. De skipsmonterte sensorene ble levert 14 til 50 uker etter angitt leveringstid.

Innklagede anførte at forskyvningene skyldes innklagedes og Kystvaktens deltakelse i en statlig aksjon mot akutt forurensning som følge av forliset av fregatten KNM Helge Ingstad. Klagenemnda var enig med innklagede i at denne aksjonen var en omstendighet som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse. Det kunne ikke utelukkes at aksjonen var en medvirkende årsak til at de opprinnelige leveringstidene for hovedsystemene og de skipsmonterte sensorene ikke ble overholdt. Dette fremstod som nærliggende for leveringen av det første og andre hovedsystemet, hvor forskyvningen av leveringstiden var omtrent 2 og 4 uker. Klagenemnda kunne imidlertid vanskelig se hvordan deltakelse i denne aksjonen var hovedårsaken til at leveringstidspunktene ble forskjøvet i den grad de faktisk ble. Deltakelsen i aksjonen ga derfor ikke grunnlag for å betrakte endringen som lovlig, jf. forskriften § 28-1 bokstav d.

Klagenemnda kom til at innklagede, ved å endre leveringstidspunktene, hadde introdusert betingelser som, dersom de hadde vært en del av den opprinnelige konkurransen, «ville ha ført til at andre leverandører potensielt kunne ha deltatt, eller at oppdragsgiveren kunne tildelt kontrakten til en annen leverandør», jf. forskriften § 28-2 bokstav a. Endringen ble av denne grunn ansett vesentlig.

På denne bakgrunn kom klagenemnda til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på 5 prosent av anskaffelsens verdi.

Direktør for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård, sier at ulovlige direkte anskaffelser er i strid med regelverkets krav til kunngjøring, som er begrunnet ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse. Selv om oppdragsgiver har inngått en rammeavtale basert på en kunngjort konkurranse, er det likevel viktig at offentlige oppdragsgivere har et bevisst forhold til hvilket handlingsrom man har med hensyn til å gjøre avrop på rammeavtalen.

Avgjørelsen finner du her.