Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse til DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) inngikk i 2023 en kontrakt om abonnementsbaserte research-, analyse- og rådgivningstjenester innen IT-området, uten å kunngjøre en konkurranse om anskaffelsen. Kontraktsinngåelsen ble intensjonskunngjort, og det kom ikke inn noen innsigelser mot denne. DFØ hadde vurdert markedet og situasjonen slik at det kun var én leverandør i markedet som kunne levere tjenesten, og la til grunn at anskaffelsen var unntatt fra kunngjøringsplikt, jf. anskaffelsesforskriften § 13-4 bokstav b nummer 2 og 3.

For at unntaksbestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 13-4 bokstav b nummer 2 og 3 skal anses oppfylt, stilles det strenge krav til at oppdragsgiver kan dokumentere de undersøkelsene og vurderingene som er gjort i forkant av anskaffelsen.  DFØs vurdering syntes hovedsakelig å være basert på egne erfaringer og oppfatninger, samt et søk på internett som ikke var dokumentert. Klagenemnda kom til at DFØ ikke hadde sannsynliggjort at det var foretatt tilstrekkelige undersøkelser i markedet. Unntaksbestemmelsen kom dermed ikke til anvendelse, og nemnda kom til at DFØ hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemda ila et gebyr på 112 245 kroner, som utgjorde fem prosent av anskaffelsens verdi.

Gebyrvedtaket er tilgjengelig her.

tastatur