Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse til Rana kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 2. august 2022 ilagt Rana kommune et gebyr på 767 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av IKT-utstyr.

Rana kommune hadde i 2015 inngått en rammeavtale om kjøp av IKT-utstyr, med total varighet inkludert opsjoner på fire år. I 2019 ble rammeavtalen forlenget utover dens maksimale varighet. Klagenemnda konkluderte med at kommunen ikke hadde hjemmel til å forlenge avtalen, og avropene kunne dermed ikke forankres i den tidligere rammeavtalen. Nemnda konkluderte videre med at ingen av unntaksbestemmelsene i regelverket kom til anvendelse.

Klagenemnda anså det skjerpende at avtalen bevisst hadde blitt forlenget utover kunngjort avtaleperiode uten at det forelå hjemmel til dette. Nemnda la noe vekt på at kommunen vedtok innkjøpsstopp og raskt lyste ut ny konkurranse da man ble klar over praksisen. Størrelsen på beløpet det var handlet for etter forlengelsen av avtalen var imidlertid langt over terskelverdiene. Gebyret ble satt til 12 prosent av anskaffelsens verdi.

Avgjørelsen finner du her.

Mariakray | pixabay