Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse – skifte av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 16. mars 2022 ilagt Sykehusinnkjøp HF et gebyr på 294 643 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av reisebyråtjenester.

Oppdragsgiver hadde inngått to kontrakter med virkning fra våren 2020, basert på kunngjorte konkurranser. Leverandøren gikk konkurs sommeren 2020. I forkant av konkursåpning ble rammeavtalene overdradd til en ny leverandør. Oppdragsgiver ble ikke informert i forkant av avtaleoverdragelsen, men konkluderte sommeren 2020 med at avtaleoverdragelsene var lovlige.

Forskriften § 28-1 (1) bokstav e angir i hvilke situasjoner leverandøren kan skiftes ut, uten at det utgjør en vesentlig endring av avtalen. I denne saken kom klagenemnda til at den nye leverandøren ikke oppfylte det opprinnelige kvalifikasjonskravet om økonomisk og finansiell soliditet. Vilkårene i forskriften § 28-1 (1) bokstav e var derfor ikke oppfylt. Utskiftningen av leverandøren innebar en vesentlig endring, og det var derfor foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemnda mente at omstendighetene i saken medførte en særlig oppfordring til å undersøke hvorvidt ny leverandør hadde tilstrekkelig økonomisk og finansiell soliditet. Den nye leverandøren støttet seg på et annet foretak for oppfyllelse av kvalifikasjonskravet. Grundigere undersøkelser ville vist at det var flere momenter som skapte usikkerhet knyttet til det støttende foretakets videre drift. Det var heller ikke gitt noen redegjørelse for hvilke økonomiske og finansielle ressurser støttende foretak stilte til disposisjon for ny leverandør. Nemnda bemerket også at konkursdebitor hadde benyttet seg av det samme støttende foretaket for oppfyllelse av kvalifikasjonskravet. Det viste seg at konkursdebitor ikke hadde noen rådighet over støttende foretaks ressurser.

Sykehusinnkjøp HF ble ilagt et gebyr på ti prosent av anskaffelsens verdi.

Avgjørelsen er tilgjengelig her.