Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelser av grusmasser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 16. oktober 2020 ilagt Hå kommune et gebyr på 146 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av grusmasser.

Kontrakten ble av innklagede ansett som en bygge- og anleggskontrakt under EØS-terskelverdi. Anskaffelsen ble derfor kunngjort i Doffin etter reglene i forskriften del II.

Slik klagenemnda så det, var kontrakten imidlertid en blandet anskaffelse om henholdsvis kjøp og transport av masser, hvor varekjøpet utgjorde kontraktens hovedelement. Kontrakten, som hadde en verdi på mellom 14 og 16 millioner kroner, skulle derfor ha vært kunngjort – i TED-databasen – som en varekontrakt etter reglene i forskriften del III. At de aktuelle grusmassene senere skulle brukes i kommunens bygge- og anleggsarbeider, endret ikke på denne vurderingen.

Inngåelsen av rammeavtalen utgjorde på denne bakgrunn en ulovlig direkte anskaffelse.

Med henvisning til at kontrakten antakeligvis først og fremst var av interesse for lokale leverandører, fant klagenemnda likevel at den manglende kunngjøringen i TED-databasen neppe hadde hatt betydning for konkurransen. Innklagede ble derfor ilagt et gebyr på fem prosent av avropenes verdi.

Anneline Vingsgård, direktør for Klagenemndssekretariatet, sier at denne saken viser hvor viktig det er å gjøre et grundig forarbeid før man kunngjør en anskaffelse. En anskaffelse må kunngjøres på riktig måte for å unngå at det blir en ulovlig direkte anskaffelse.

Offentlige oppdragsgivere forutsettes å ha inngående kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser. Vurderingen av hvorvidt en kontrakt er en vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakt, og dermed hvordan anskaffelsen skal kunngjøres, er helt i kjernen av regelverket.

Gebyrvedtaket finner du her.

Bilde: Pexels/Pixabay