Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse til Meløy kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 12. oktober 2022 ilagt Meløy kommune et gebyr på 110 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av slamtømmingstjenester.

Meløy kommune kunngjorde i september 2021 en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av slamtømmingstjenester. Kontraktens varighet var fem år, med opsjon på ytterligere ett år. Konkurransen ble kunngjort i Doffin som en nasjonal konkurranse. Anskaffelsens verdi ble ikke oppgitt i kunngjøringen, men innklagede har opplyst at man i forkant av anskaffelsen hadde beregnet kontraktens verdi til 8 millioner kroner.

Klagenemnda viste til at anskaffelsens verdi var estimert til over EØS-terskelverdi, og at konkurransen skulle vært kunngjort i EU-databasen «TED» etter forskriften del III. Anskaffelsen var på denne bakgrunn ikke kunngjort i tråd med kunngjøringsplikten for del III-anskaffelser. Innklagede hadde derfor foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemnda viste videre til at kunnskap om terskelverdiene er en grunnleggende del av anskaffelsesretten, som det forventes at offentlige oppdragsgivere har kjennskap til. Med tanke på at estimert kontraktsverdi var langt over terskelverdien, konkluderte nemnda med at den uriktige kunngjøringen var «grovt uaktsom», med den følge at nemnda «skal» ilegge gebyr.

I vurderingen av gebyrets størrelse, vektla klagenemnda at konkurransen var kunngjort nasjonalt, og at det var konkurranse om kontrakten. Nemnda så også hen til at innklagede sa opp kontrakten og lyste ut ny konkurranse da de ble kjent med feilen. Nemnda kom til at korrekt gebyrsats var fem prosent av verdien av den gjennomførte delen av kontrakten. Innklagede opplyste at verdien av den gjennomførte delen av kontrakten var beregnet til 2,2 millioner kroner, og gebyret ble satt til 110 000 kroner.

Avgjørelsen finner du her.

Rtanvir | Pixabay