Gå til innhold

Gebyr i sak om regelverkets geografiske virkeområde

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 21. oktober 2020 ilagt Staten v/Utenriksdepartementet et gebyr på én million kroner for ulovlig direkte anskaffelse av konsulenttjenester.

Oppdragsgiver, Den kongelige norske ambassaden i Luanda, gjorde kontrakten kjent gjennom en frivillig kunngjøring i Doffin. Spørsmålet i saken var om det forelå plikt til å kunngjøre anskaffelsen i den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer (TED-databasen), eller om anskaffelsen var unntatt slik kunngjøring fordi den var foretatt av Norges utenriksstasjon i et tredjeland.

Klagenemnda innhentet en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen og fant deretter at den aktuelle anskaffelsen hadde slik tilknytning til EØS at EØS-avtalens anskaffelsesregler kom til anvendelse. Hverken anskaffelsesloven eller forarbeidene ga holdepunkter for å anta at loven eller forskriften skulle ha et anvendelsesområde som ikke harmonerte med forpliktelsene etter EØS-avtalen.

Klagenemnda kom på denne bakgrunn til at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å kunngjøre konkurransen i TED-databasen. Innklagedes kontraktsinngåelse utgjorde under disse omstendighetene en ulovlig direkte anskaffelse.

«Denne saken viser at offentlige oppdragsgivere kan ha plikt til å kunngjøre anskaffelser som foretas av Norges utenriksstasjoner i et tredjeland. Anskaffelsen vil kunne ha en slik tilknytning til EØS at det er påkrevd med kunngjøring i hele EØS-området», sier Anneline Vingsgård, direktør for Klagenemndssekretariatet.

Gebyrvedtaket finner du her.

Sekretariatets tidligere omtale av saken finner du her

 

Bilde: Edward Lich/Pixabay