Gå til innhold

Uttalelse fra EFTA-domstolen i sak E-08/19

I sak 2018/157, hvor klagenemnda – for første gang i historien – ba EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse, har domstolen nå kommet med sin avgjørelse.

EFTA-domstolen kom for det første til at klagenemnda er foreleggelsesberettiget etter ODA artikkel 34.

EFTA-domstolen gikk deretter videre til å svare på det konkrete spørsmålet som ble stilt:

Kommer Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp til anvendelse på anskaffelser foretatt av en EFTA-stats utenriksstasjon i et tredjeland (utenfor EØS)?

Domstolen kom til at direktivet får anvendelse på en anskaffelse foretatt av en EFTA-stats utenriksstasjon i et tredjeland, dersom anskaffelsen har “tilstrekkelig nær tilknytning til EØS”. Dette vil være tilfelle dersom anskaffelsen kan ha “en direkte innvirkning på hvordan det indre marked i EØS fungerer”.

Uttalelsen finner du her.

Klagenemndssekretariatets tidligere omtale av saken finner du her.