Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 7. april 2020 ilagt Trøndelag politidistrikt et gebyr på 1 520 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester.

Statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter som overstiger 1,3 millioner kroner, skal kunngjøres både nasjonalt og i EØS-området. Kunngjøringen av anskaffelsen skal sikre at de leverandører som ønsker å levere varer eller tjenester til det offentlige får muligheten til det. Konkurranse sikrer at det offentlige får de beste varene eller tjenestene til lavest mulig pris, og det fører til en mest mulig effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Bakgrunnen for gebyrvedtaket var at Trøndelag politidistrikt i en årrekke hadde kjøpt tolketjenester uten å kunngjøre konkurranse for disse anskaffelsene. Trøndelag politidistrikt anførte blant annet at tolkeoppdragene skiller seg fra hverandre og at de derfor ikke kan sees i sammenheng ved verdiberegningen.

Klagenemnda var uenig i dette og kom til at Trøndelag politidistrikts kjøp av tolketjenester var «liknende kontrakter» som politidistriktet inngikk «regelmessig» jf. anskaffelsesforskriften § 5-4 (9). Anskaffelsens verdi måtte derfor beregnes på grunnlag av de samlede kjøpene. Anskaffelsen oversteg både nasjonal og EØS-terskelverdi.

Direktør for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård, sier at manglende kunngjøring er et alvorlig brudd på regelverket fordi anskaffelsene ikke har blitt gjenstand for konkurranse. I denne saken hadde de ulovlige direkte anskaffelsene pågått i en årrekke uten kunngjøring, noe klagenemnda vektla som en skjerpende omstendighet i saken. Den omstendighet at det parallelt pågikk arbeid i regi av Politiets fellestjenester for konkurranseutsetting av tolketjenester til politiet, kunne ikke frita politidistriktet fra å vurdere om egne innkjøp var omfattet av kunngjøringsplikten.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har myndighet til å ilegge gebyr opp til 15 prosent av anskaffelsens verdi. I saker hvor nemnda har konkludert med at det er foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, har nemnda ofte endt opp med å ilegge gebyrer på ca. 10 prosent av vederlaget som er betalt. Fordi nemnda fant at det forelå skjerpende omstendigheter, endte nemnda opp med å ilegge et gebyr på 13 prosent, som utgjorde ca. 1 520 000 kroner av anskaffelsens samlede verdi.

 

Avgjørelsen finner du her.

Kontaktperson:

Direktør Anneline Vingsgård.

E-post: Anneline.Vingsgard@knse.no