Gå til innhold

Rettskraftig dom i søksmål fra Staten v/Utenriksdepartementet

I dom fra Oslo tingrett av 10. juni 2021, ble KOFA frifunnet i søksmålet fra Staten v/Utenriksdepartementet (sak 2018/157). Utenriksdepartementet anket dommen til lagmannsretten, men har nå valgt å trekke anken. Tingrettens dom er dermed rettskraftig.

Partene var enige om at det var foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Utenriksdepartementet hevdet imidlertid at de ikke hadde vært uaktsomme ved å unnlate å kunngjøre anskaffelsen i TED-databasen.

Ved fastleggelsen av skyldkravet, mente retten at det må «tillegges en viss betydning den terskelen KOFA har lagt seg på i et stort antall saker, da det ikke er noen annen autoritativ kilde til vurderingstemaet i disse sakene».

Tingretten var enig med KOFA i at saksøker hadde handlet uaktsomt:

«Å konsekvent legge til grunn at anskaffelsesregelverket ikke kommer til anvendelse kun fordi utenriksstasjonen lå utenfor EØS-området, selv der anskaffelsen hadde nær tilknytning til EØS, kan etter det som er gjengitt ovenfor ikke anses som en aktsom vurdering, basert på det kildegrunnlaget som ledet frem til denne konklusjonen. Retten er imidlertid enig med KOFA i et uaktsomheten ligger i nedre sjikt av skyldkravet i loven.»

Retten var også enig med KOFA i at uaktsomheten tilsa ileggelse av gebyr, og at et gebyr på 5 prosent av anskaffelsens verdi var riktig.

Klagenemndas gebyrvedtak er tilgjengelig her.
Tingrettens dom er tilgjengelig på Lovdata her.

Bilde: Okan Caliskan/Pixabay