Gå til innhold

Sak 2018/157 i EFTA-domstolen

Den 18. oktober 2019 sendte klagenemnda følgende spørsmål til EFTA-domstolen for rådgivende uttalelse:

“Kommer Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp til anvendelse på anskaffelser foretatt av en EFTA-stats utenriksstasjon i et tredjeland (utenfor EØS)?”

(Om bakgrunnen for foreleggelsen – les her).

Skriftlige innlegg i saken ble mottatt fra Scanteam AS (klager), Norge, Frankrike, Østerrike, ESA og EU-kommisjonen.

Den muntlige høringen i saken ble avholdt 11. mars 2020 i Abbaye de Neumünster i Luxemburg. I tillegg til de ovennevnte aktørene, skrev også Spania seg på talerlisten. Sistnevnte mener, i likhet med Norge og Frankrike, at direktivet ikke gjelder for en EFTA-stats utenriksstasjoner i et tredjeland (utenfor EØS).

Staten v/Utenriksdepartementet, representert av Helge Røstum hos Regjeringsadvokaten, hevder i tillegg at Kofa ikke er foreleggelsesberettiget etter ODA artikkel 34. Regjeringsadvokatens argumentasjon om dette hviler blant annet på EU-domstolens sak C-274/14 (Banco de Santander SA).

De øvrige aktørene argumenterer for at Kofa er foreleggelsesberettiget, og at direktivet gjelder for utenriksstasjoner utenfor EØS-området. Det avgjørende er ifølge klager, Østerrike, ESA og EU-kommisjonen, hvem som gjennomfører anskaffelsen, ikke hvor den gjennomføres.

Avhengig av hvilket svar klagenemnda får, må myndighetene i flere EU- og EØS-land potensielt endre på måten anskaffelser gjennomføres ved landenes respektive utenriksstasjoner.