Saksbehandlingstiden hos KOFA

Vær oppmerksom på at det nå er lav saksbehandlingstid hos KOFA

Saksbehandlingstiden for rådgivende saker i KOFA er for tiden på ca. tre måneder beregnet fra tidspunktet klagen kom inn. For prioriterte saker er saksbehandlingstiden ca. to måneder. Den korte saksbehandlingstiden medfører at partene må forholde seg til de fristene som er satt i oversendelsesbrevene fra Klagenemndssekretariatet, slik at saksavviklingen ikke forsinkes. En eventuell anmodning om fristutsettelse må derfor kommuniseres tydelig til Klagenemndssekretariatet i god tid før fristens utløp. 

Mer informasjon om klagesaksbehandlingen, finner du her.

Bilde av almanakk
Pixabay/StockSnap