Frister for klager og innklagede

Frister for klager

Klage:
Innen 6 måneder fra kontrakt er signert

Påstand om ulovlig direkte anskaffelse:
Innen 2 år fra kontrakt er signert

Kommentarer til tilsvaret:
Innen 5 virkedager fra datoen i tilsvaret

Frister for innklagede

Tilbakemelding om kontrakt er inngått, eller vil utsettes til KOFAs avgjørelse (eller til en viss dato):
Innen 5 virkedager fra datoen i KOFAs oversendelsesbrev

Tilsvar:
Innen 10 virkedager fra datoen i KOFAs oversendelsesbrev. Ved ulovlige direkte anskaffelser er fristen 4 uker.

Kommentarer til klagers kommentarer:
Innen 5 virkedager fra datoen i klagers kommentarer

Med virkedager menes mandag t.o.m. fredag, bortsett fra offentlige hellig- eller høytidsdager.

Fristutsettelse

Om du har behov for utsatt frist for å inngi prosesskriv, må du sende en forespørsel om dette til sekretariatet, med kopi til motparten.

Husk kopi

Alle innsendelser skal skje til klagenemndas sekretariat, på e-post til post@knse.no, med kopi til motparten. Det skal tydelig merkes at motparten er sendt kopi.

Dersom klagenemndas sekretariat mener at det mangler relevante opplysninger eller dokumentasjon vil sekretariatet evt. ta direkte kontakt med partene vedrørende dette. Vær imidlertid oppmerksom på at det er partenes ansvar å sørge for at saken er tilfredsstillende opplyst.