Gå til innhold

Søksmål i sak om regelverkets geografiske virkeområde

I vedtak av 21. oktober 2020 fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser ble Staten v/Utenriksdepartementet ilagt et gebyr på én million kroner for ulovlig direkte anskaffelse av konsulenttjenester. Om skyldkravet ble det uttalt følgende:

“Klagenemnda legger […] til grunn at innklagede i hvert fall siden 2009 må ha vært kjent med den usikkerheten som knyttet seg til spørsmålet om anskaffelser foretatt av norske utenriksstasjoner i et tredjeland (utenfor EØS), faller innenfor eller utenfor det geografiske virkeområdet til EØS-avtalens anskaffelsesregler. At innklagede under disse omstendighetene har gjennomført anskaffelser med meget nær tilknytning til EØS uten å kunngjøre konkurransen i TED-databasen, og uten å foreta noen nærmere undersøkelser av om regelverket tillater dette, må etter nemndas oppfatning karakteriseres som uaktsomt” (avsnitt 46).

Ved utmålingen av gebyret ble det ansett formildende at innklagede hadde publisert en frivillig kunngjøring i Doffin, og at det dermed tross alt hadde vært gjennomført en konkurranse om den aktuelle kontrakten. Slik klagenemnda så det, lå også innklagedes uaktsomhet “i det nedre sjiktet av skyldkravet i loven” (avsnitt 52).

Den 21. desember 2020 tok Staten v/Utenriksdepartementet (UD) ut søksmål om gyldigheten av vedtaket. Det fremgår av stevningen at UD prinsipalt bestrider den ovennevnte uaktsomhetsvurderingen.

Bilde: Sang Hyun Cho/Pixabay