KOFA-året 2022

Aldri før har KOFA ilagt så mange overtredelsesgebyr på ett år som i 2022. Brudd på kunngjøringsplikten er ett av de mest alvorlige bruddene på anskaffelsesregelverket, og KOFA har i år i lagt totalt 20 overtredelsesgebyr. Åtte av disse gjelder politiets kjøp av tolketjenester, som du kan lese mer om her.

Overtredelsesgebyr har i mange tilfeller blitt i lagt der rammeavtalens verdi har blitt betydelig utvidet sammenlignet med det som var kunngjort, og på bakgrunn av vesentlige endringer av inngått kontrakt. Det ble også nylig ilagt overtredelsesgebyr i sak 2022/50, der innklagede mente kontrakten gjaldt en tjenestekonsesjon under terskelverdi som av den grunn ikke var kunngjøringspliktig. KOFA var ikke enig i dette, og kom til at anskaffelsen fulgte reglene i forskrift for klassisk sektor, og dermed var kunngjøringspliktig.

Hvert år klages det inn saker med påstand om at tildelingskriteriet mangler tilknytning til leveransen, og dermed er i strid med forskriften §§ 8-11 (2) og 18-1 (4). Det er likevel noe uvanlig at en slik påstand knytter seg til priskriteriet, slik tilfellet var i de forente sakene 2022/322 og 2022/326. Konkurransen gjaldt kjøp av renholdsrekvisita, og innklagede la opp til å evaluere pris basert på 31 av 277 produkt. Halvparten av rammeavtalens estimerte verdi var dermed ikke gjenstand for evaluering. Klagenemnda mente at de 31 produktene som inngikk i prisevalueringen, ikke var et representativt utvalg produkt som ga innklagede grunnlag for å sammenligne leverandørenes priser på den totale leveransen. Nemnda mente priskriteriet manglet tilknytning til leveransen.

Microsoft Teams har blitt et nyttig verktøy for mange etter pandemien, og en dagsaktuell problemstilling knyttet til bruken av Teams, ble reist i sak 2022/913. Saken gjelder habilitet, og budskapet er at oppdragsgiver må ha et bevisst forhold til hvem som har tilgang til de ulike Teams-områdene som benyttes til deling av konkurransedokumenter, tilbud og evalueringsdokument. Hvem som har slik tilgang, når de har denne tilgangen og hva den brukes til, var spørsmål som kom på spissen i denne saken. Klagenemnda kom til at anskaffelsen var gjennomført i strid med de grunnleggende prinsippene om likebehandling og etterprøvbarhet, fordi innklagede ikke kunne dokumentere at tildelingsbeslutningen ikke var tilrettelagt av en inhabil tjenestemann.

Prinsippet om konkurranse har også vært gjenstand for flere klager i KOFA dette året, og i sakene 2022/868 og 2022/1096 anførte klagerne at innklagede hadde brutt dette ved å oppstille et ulovlig krav til oppstartstidspunkt på de respektive rammeavtalene. Begge konkurransene gjaldt anskaffelse av varer og tjenester av stor velferdsmessig betydning for innbyggerne, og kommunen mente dette begrunnet at man ikke kunne utsette oppstartstidspunktet. I begge sakene ble det konstatert brudd på prinsippene om konkurranse og likebehandling i loven § 4. Klagenemnda uttalte at det er innklagedes ansvar å sette av nok til å gjennomføre konkurransen på en måte som sørger for at disse prinsippene blir ivaretatt, og eventuelt innhente faglige råd der det er nødvendig. Nemnda var heller ikke enig med innklagede i at utfordringene knyttet til den korte implementeringstiden kunne anses avhjulpet av at konkurransedokumentene var sendt på høring før konkurransen ble kunngjort.

Klagenemndssekretariatet vil benytte anledningen til å ønske våre lesere og følgere en riktig god jul!

Bilde av julemotiv med julegave og kopp med kakao