Åtte gebyrvedtak for ulovlige direkte anskaffelser av tolketjenester

I 2020 fattet Klagenemnda for offentlige anskaffelser vedtak om gebyr til to politidistrikt for ulovlige direkte anskaffelser av tolketjenester. På bakgrunn av resultatet i disse sakene, ble ytterligere ni politienheter klaget inn. Klagenemnda utsatte behandlingen av disse sakene i påvente av domstolsbehandling av gyldigheten av de forutgående gebyrvedtakene. Nå har klagenemnda avgjort de ni etterfølgende sakene, og i åtte av dem har klagenemnda ilagt gebyr.

Klagenemnda kom til at kjøp av tolketjenester var liknende kontrakter som innklagede inngikk regelmessig. Anskaffelsens verdi måtte derfor beregnes på grunnlag av de samlede kjøpene. Nemnda mente at kontraktene var liknende, uavhengig av om tolketjenestene var kjøpt fra tolkeformidler eller enkeltstående tolker.  Det var også forhold ved de ulike sakene som medførte at nemnda fant grunn til å skille mellom dem ved utmålingen av gebyrets størrelse.

Gebyrvedtakene finner du her:

2020/400 Øst politidistrikt

2020/401 Vest politidistrikt

2020/402 Sør-Vest politidistrikt

2020/403 Sør-Øst politidistrikt

2020/404 Agder politidistrikt

2020/405 Oslo politidistrikt

2020/406 Nordland politidistrikt

2020/407 Finnmark politidistrikt