KOFA har avgjort fem saker i stornemnd

Klagenemnda har nå avgjort fem saker etter behandling i stornemnd. Fire av sakene gjaldt klagenemndas gebyrkompetanse der det er gått mer enn to år siden kontraktsinngåelse, mens én sak gjaldt spørsmålet om en kommunal pensjonskasse drives i egenregi.

Piratpartiet klaget inn flere avtaler som Bodø pensjonskasse hadde inngått med ulike leverandører om levering av diverse tjenester til drift av pensjonskassen. Kontraktene var ikke kunngjort, og klager anførte at avtalene utgjorde ulovlig direkte anskaffelser. Kontraktene var inngått mer enn to år før Klagenemnda mottok klagene. Nemnda tok i stornemnd stilling til om klagene likevel kunne anses rettidige, med den begrunnelse at det forelå en oppsigelsesplikt for innklagede og dermed også en plikt til å kunngjøre en konkurranse om kontraktene. Nemnda konkluderte med at dagens regelverk ikke hjemler en oppsigelsesplikt for oppdragsgiver. I vurderingen vektla nemnda særlig implementeringen av någjeldende håndhevelsesdirektiv, og dets regulering av ulovlig inngåtte kontrakter.

Piratpartiet klaget i tillegg inn Bodø kommunes avtale med Bodø pensjonskasse om kjøp av pensjonstjenester, med påstand om at denne avtalen også skulle vært kunngjort. Klagenemnda gjorde en konkret vurdering av om vilkårene for egenregi var oppfylt. Nemnda vektla blant annet at pensjonskassen ikke hadde anledning til å tilby sine tjenester til andre aktører i markedet, og at dens drift var avhengig av at kommunen fortsatte å kjøpe tjenester fra den. Vilkårene for egenregi ble ansett oppfylt, slik at regelverket for offentlige anskaffelser ikke kom til anvendelse.

Lenke til avgjørelsene følger her:

2021/1924 – Bodø kommune

Forente saker 2021/1132, 2021/1180, 2021/1181 og 2021/1182

Bilde av to pensjonister og en haug med penger
Credit: Shutterstock