Gå til innhold

Valg av evalueringsmetode og normalisering

(Av Jannike Fredin og Line Rakner i Klagenemndssekretariatet)

I sak 2021/1000, tok klagenemnda – i stornemnd – stilling til om oppdragsgivere på generelt grunnlag må normalisere poengscoren på tildelingskriteriene.

I saken fikk tilbudet med lavest pris maksimal uttelling, ti poeng. Det ble imidlertid ikke gitt maksimal uttelling til tilbudet med best prosjektorganisasjon og kompetanse. Klager mente at det beste tilbudet i konkurransen måtte få 10 poeng også på det kvalitative tildelingskriteriet, for å ivareta tildelingskriterienes vekt.

Det er delte oppfatninger i anskaffelsesmiljøet om uttellingen på tildelingskriteriene skal normaliseres eller ikke, men KOFA har nå i stornemnd uttalt at det ikke er grunnlag for en generell anbefaling om normalisering.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), anbefaler å justere poengene for de kvalitative kriteriene slik at poengskalaen blir benyttet på samme måte som for pris- eller kostnadsskalaen.

Etter klagenemndas syn er DFØs anbefaling verken begrunnet nærmere eller forankret rettslig.

Den rettslige kontrollen knytter seg til hvilke utslag evalueringsmetodene har ført til i den aktuelle konkurransen.

Evalueringsmetodene skal sikre at et fortrinn på et tildelingskriterium, kan utlignes av et tilsvarende fortrinn på et annet kriterium. Klagenemnda utelukker ikke at normalisering av uttelling på kvalitetskriterier i enkelte tilfeller kan være riktig, men etter nemndas syn er det ikke grunnlag for en generell anbefaling om å normalisere.

I flere tilfeller vil en normalisering kunne gi uønskede og uriktige utslag. Dette vil særlig være i tilfeller hvor det kvalitativt beste tilbudet har relativt lav kvalitet. Da kan det bli mange kvalitetspoeng å fordele på et lite kvalitetsintervall. Det kan føre til at poengdifferansene blir for store, noe som kan føre til at små kvalitetsforskjeller får uforholdsmessig stor betydning i den samlede bedømmelsen av tildelingskriteriene.

I den konkrete saken hadde innklagede forklart at tilbudenes poengscore på tildelingskriteriet gjenspeilet de relevante forskjellene i tilbudene, og at en økning av poengdifferansen gjennom normalisering ville gitt for store forskjeller på kvalitetskriteriet. Nemnda kom til at evalueringsmetoden var lovlig, og at det dermed ikke forelå brudd på regelverket.

Avgjørelsen kan leses i sin helhet her:

https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2021-1000