Gå til innhold

Dom i sak om tolketjenester

I dom fra Oslo tingrett av 14. desember 2020 er Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet nå frifunnet fra kravene om betaling av overtredelsesgebyr. Dommen gjelder Klagenemnda for offentlige anskaffelsers (KOFA) gebyrvedtak i sakene 2019/102 og 2019/295 mot henholdsvis Møre og Romsdal politidistrikt og Trøndelag politidistrikt.

Etter tingrettens syn var det “verken uaktsomt eller grovt uaktsomt av politidistriktene å ikke utlyse innkjøp av tolketjenester som ikke oversteg terskelverdiene for det enkelte språk i den aktuelle periode”.

Dommen er omtalt på Rett24, les: Tolkekjøpdommen i Oslo tingrett er problematisk

Klagenemnda har besluttet å anke dommen til lagmannsretten..

Hele dommen kan du lese her.

Bilde: fsHH/Pixabay