Gå til innhold

Aktuelt

Kva er kvalitet?

Oppdragsgivars evaluering av leverandørenes svar må knyta seg til kvaliteten på den ytinga som tilbys, uttalar klagenemnda i to ferske avgjerder om temaet.
4. januar 2021

Erstatning for brot på anskaffingsregelverket

I sakene som klagenemnda får inn, blir nemnda jamleg beden om å vurdere om vilkåra for å krevje erstatning er oppfylte. Slik avklaring må klagar søke hos domstolane, ikkje KOFA.
4. januar 2021

Monetære evalueringsmodellar

I to sakar som nyleg er avgjort av KOFA, ser klagenemnda på bruken av såkalla monetære evalueringsmodellar. Slike modellar inneber ifølgje nemnda at oppdragsgivar blir meir bevisst sin eigen betalingsvilje.
4. januar 2021

Dom i sak om tolketjenester

Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet frifunnet i sak om kjøp av tolketjenester. Skyldkravet er ikke oppfylt, mener tingretten. Klagenemnda anker dommen.
15. desember 2020