Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse for kjøp av ambulanser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 21. desember 2022 ilagt fem helseforetak overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelse av ambulansebiler.

I mai 2018 publiserte Sykehusinnkjøp HF en konkurranse om rammeavtale for levering av ambulansebiler. Konkurransen ble imidlertid avlyst som følge av svakheter i konkurransegrunnlaget og ved evalueringen av tilbudene.

De fem aktuelle helseforetakene foretok kjøp av ambulanser etter at den opprinnelige rammeavtalens tidsramme var løpt ut. Det var enighet mellom Sykehusinnkjøp og eksisterende leverandør om at helseforetakene ville fortsette å handle på denne avtalen inntil ny rammeavtale kom på plass.

Klagenemnda konkluderte med at forlengelsen av avtalen ikke kunne hjemles i avtalen eller i anskaffelsesregelverket. Det var foretatt endringer i avtalen ved at bilmodellen ble skiftet ut og prisvilkårene endret på en rekke punkter. Helseforetakene hadde derfor i utgangspunktet ikke hjemmel til å foreta avrop på rammeavtalen.

Klagenemnda vurderte videre om kjøpene var unntatt kunngjøringsplikt etter unntaksbestemmelsen som gjelder dersom det er umulig å overholde fristene for en kunngjort konkurranse, som følge av forhold som ikke skyldes oppdragsgiveren, og som oppdragsgiveren ikke kunne forutse. Nemnda konkluderte med at vilkårene for bruk av unntaket ikke var oppfylt. Årsaken til at man sto uten en rammeavtale var et forhold som kunne tilskrives helseforetakene, og behovet for å bytte ut ambulanser i denne perioden var et forhold helseforetakene kunne forutse.

Klagenemnda vektla i formildende retning at man hadde forsøkt å gjennomføre en konkurranse i forkant av de ulovlig direkte anskaffelsene, og ila et gebyr på 7 prosent av avropenes verdi. Ett helseforetak fikk gebyr på 8 prosent, da avropet var gjort like i forkant av inngåelsen av en ny rammeavtale.

 

Gebyrvedtakene finner du her:

2021/1342 Sykehuset Telemark HF

2021/1432 Sykehuset Vestfold HF

2021/1601 Helgelandssykehuset HF

2021/1602 Helse Bergen HF

2021/2014 Helse Stavanger HF

Memed_Nurrohmad | Pixabay