Stiftelsesklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt av Kulturdepartementet. Klagenemnda behandler klager over Stiftelsestilsynets vedtak etter stiftelsesloven, samvirkeloven, arveloven og dekningsloven.

Dersom du ønsker å klage på et vedtak truffet at Stiftelsestilsynet, må du sende klagen til Stiftelsestilsynet innen tre uker etter at du mottok vedtaket. Stiftelsestilsynet vil da vurdere saken på nytt. Dersom tilsynet ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket, vil de sende klagen videre til Stiftelsesklagenemnda.

Stiftelsesklagenemnda har tre faste medlemmer, med personlige varamedlemmer.

Frem til 1. juli 2019 består klagenemnda av følgende medlemmer:

  • Leder: Tingrettsdommer Hanne Ombudstvedt, Ålesund
  • Varamedlem: Professor Johan Giertsen, Bergen
  • Medlem: Førstelektor Henning Sollid, Tromsø
  • Varamedlem: Leder Anne Danielsen Wood, Bærum
  • Medlem: Professor Caroline D. Ditlev-Simonsen, Oslo
  • Varamedlem: Forsker Karl Henrik Sivesind, Oslo

Ansvarlig for Stiftelsesklagenemnda i Klagenemndssekretariatet er: Alette B. Schreiner. Hun kan kontaktes på: 55 19 30 00. Pressehenvendelser skal rettes til nemndas leder.