Ulike sakstyper

Det er ulike saksbehandlingsregler avhengig av om klagen gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse eller ikke.

Hva du klager på har betydning for hvem som kan klage, når saken kan klages inn, og hvor mye det koster å klage.

Ulovlig direkte anskaffelse

En ulovlig direkte anskaffelse vil si at den offentlige oppdragsgiveren anskaffer en vare, tjeneste, eller et bygge- og anleggsarbeid uten å følge reglene om kunngjøring som følger av anskaffelsesregelverket.

Anskaffelser som er iverksatt etter 1. januar 2017 reguleres av lov om offentlige anskaffelser av 17.juni 2016 med tilhørende forskrifter. Klagenemnda skal ilegge et overtredelsesgebyr dersom innklagede eller noen som handler på vegne av innklagede forsettlig eller grovt uaktsomt har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda kan ilegge gebyr dersom innklagede eller noen som handler på dennes vegne uaktsomt har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, men er ikke forpliktet til dette. Gebyrets størrelse er oppad begrenset til 15 prosent av kontraktens verdi. Gebyret er rettslig bindende og kan ikke påklages. Gebyret kan imidlertid bringes inn til domstolene for overprøving. Dette må gjøres innen to måneder fra partene mottok gebyrvedtaket.

For gebyrsaker gjelder forvaltningsloven med de særlige bestemmelser som er gitt i anskaffelsesloven § 12. Merk at selv om klagen trekkes, kan klagenemnda velge å fortsette behandlingen av saken og ilegge overtredelsesgebyr, se forskrift om klagenemnda for offentlige anskaffelser § 13a.

Klage på ulovlige direkte anskaffelser kan fremsettes inntil to år fra kontrakt er inngått.

Andre klager

Klager som ikke gjelder ulovlige direkte anskaffelser og klager på ulovlige direkte anskaffelser som var iverksatt før 1. januar 2017, er rådgivende. Det vil si at avgjørelsen ikke har rettslig bindende virkning for den avgjørelsen gjelder, i motsetning til gebyrvedtakene.