Gå til innhold

Utvalgte saker

Dato Saknr. Tittel Beskrivelse
22.06.2016 2016/95 Kompensasjon av merverdiavgift ikke en direkte subsidie i forskriftens forstand Klagenemnda tok i sak 2016/95 stilling til om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, kunne anses som en direkte subsidie etter forskriften § 1-2 (3).
19.01.2016 2016/13 Kontraktsinngåelse basert på en tidligere avlyst konkurranse var en ulovlig direkte anskaffelse Klagenemnda tok i sak 2016/13 stilling til om en oppdragsgiver hadde adgang til å inngå kontrakt basert på en konkurranse som tidligere var avlyst. Klagenemnda kom til at kontraktsinngåelsen ikke kunne hjemles i den første kunngjøringen, og innklagedes omgjøring av den første avlysningen, og kontraktsinngåelsen med valgte leverandør måtte derfor karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse.
17.03.2015 2015/27 Manglande reaksjon på kontraktsmisleghald kan vere ei ulovleg direkte anskaffing Klagenemnda kom til at ein kontrakt inngått etter ein anbodskonkurranse var vesentleg endra ved at innklaga hadde unnlate å følgje opp og handheve kontraktsmisleghaldet frå valde leverandør, når innklaga i saka hadde hatt ei klar oppfordring til å avdekke misleghaldet. Innklaga hadde såleis føreteke ei ulovleg direkte anskaffing.
18.08.2014 2014/95 Stornemndsbehandling av sak som reiste spørsmål om oppdragsgivers valgfrihet når det gjelder evalueringsmetoder Klagenemnda har i sak 2014/95 blant annet behandlet spørsmålet om det var i strid med forskriften § 13-2 (2) at innklagede anvendte en forholdsmessig prisevalueringsmodell som tilbyderne ikke var gjort kjent med på forhånd. Ettersom saken reiste spørsmål om rekkevidden av oppdragsgivers valgfrihet når det gjelder evalueringsmetoder, besluttet nemnda å behandle saken i stornemnd i medhold av klagenemndforskriften § 12.
18.08.2014 2014/94 Ikke alltid saklig grunn til å avlyse en konkurranse Selv om det i praksis er oppstilt en lav terskel for når en offentlig oppdragsgiver har saklig grunn til å avlyse en konkurranse, går det en grense for når saklighetskravet kan anses oppfylt. I klagenemndas sak 2014/94, som nemnda avgjorde 28. april 2015, kom nemnda til at de avlysningsgrunnene innklagede hadde påberopt seg ikke kunne anses for å gi saklig grunn til å avlyse konkurransen.
26.03.2014 2014/45 KOFAs siste gebyrsak endte med ileggelse av overtredelsesgebyr I sak 2014/45 kom klagenemnda til at innklagede hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå en avropsavtale som ikke kunne hjemles i en kunngjort rammeavtale. Innklagede ble ilagt et overtredelsesgebyr på 7 prosent av anskaffelsens verdi. Dette var den siste gebyrsaken i KOFA.
10.09.2013 2013/99 Unntaket for utvidet egenregi kan også omfatte omvendt vertikalt samarbeid I sak 2013/99 vurderte klagenemnda om vilkårene for utvidet egenregi var oppfylt ved et såkalt omvendt vertikalt samarbeid, hvor datterselskapet er oppdragsgiver og morselskapet er leverandør.
12.07.2013 2013/80 Oppdragsgiver er forpliktet til å overholde egne fastsatte kvalifikasjonskrav Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling om prosjektering og utførelse av biologisk avløpsrenseanlegg ved Sentralrenseanlegget Nord-Jæren.
14.06.2013 2013/66 Lengre kontraktvarigheit kan stundom verte godtekne Den innklaga gjennomførte ein konkurranse med forhandling for anskaffing av avtale om bedriftshelsetenester for Tønsberg kommune. Klagenemnda fann at den innklaga sitt val av ein kontraktsperiode på ti år ikkje var i strid med regelverket. Klager sine andre påstandar førte heller ikkje fram.
02.04.2013 2013/35 Utbyggingsavtale kunne ikke regnes som ulovlig direkte anskaffelse av en bygge- og anleggskontrakt Klagenemnda har i sak 2013/35 behandlet spørsmålet om en utbyggingsavtale måtte anses som en ulovlig direkte anskaffelse av en bygge- og anleggskontrakt.