Gå til innhold
Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => sak
    )

  [ignore_sticky_posts] => 
  [numberposts] => 10
  [nopaging] => 
  [category] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [paged] => 3
  [order] => DESC
  [orderby] => meta_value
  [meta_key] => avsluttet
  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => utvalgt
          [value] => 1
          [compare] => =
        )

    )

)

Utvalgte saker

Dato Saknr. Tittel Beskrivelse
22.10.2013 2013/119 Oppdragsgiver kan omgjøre kvalifikasjonsvurderingen når det kommer inn nye opplysninger om en leverandørs kvalifikasjoner Klagenemnda behandlet i sak 2013/119 spørsmålet om oppdragsgiver har adgang til å omgjøre kvalifikasjonsvurderingen i lys av ny informasjon vedrørende en leverandørs kvalifikasjoner.
12.07.2013 2013/80 Oppdragsgiver er forpliktet til å overholde egne fastsatte kvalifikasjonskrav Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling om prosjektering og utførelse av biologisk avløpsrenseanlegg ved Sentralrenseanlegget Nord-Jæren.
08.03.2013 2013/22 Oppdragsgiver kan avvise tilbud som ikke oppnår en bestemt poengsum ved tilbudsevalueringen, dersom dette er kommunisert på forhånd Klagenemnda tok i sak 2013/22 blant annet stilling til hvorvidt oppdragsgiver kunne avvise et tilbud fordi det fikk 0 poeng på et av underkriteriene under tildelingskriteriet kvalitet.
26.03.2014 2014/45 KOFAs siste gebyrsak endte med ileggelse av overtredelsesgebyr I sak 2014/45 kom klagenemnda til at innklagede hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå en avropsavtale som ikke kunne hjemles i en kunngjort rammeavtale. Innklagede ble ilagt et overtredelsesgebyr på 7 prosent av anskaffelsens verdi. Dette var den siste gebyrsaken i KOFA.
11.10.2012 2012/215 Oppdragsgiver kan i visse tilfeller vektlegge tilbudt personells kompetanse i vurderingen av om en leverandør må anses kvalifisert til å delta i en konkurranse I sak 2012/215 vurderte klagenemnda om innklagede kunne vektlegge tilbudt personells kompetanse i vurderingen av om en leverandør kunne anses kvalifisert til å delta i konkurransen. Når dette ble besvart bekreftende, fant nemnda at oppdragsgivers annullering av en tildelingsbeslutning hvor dette var gjort, var i strid med forskriften § 13-3 (4).
07.11.2012 2012/227 Kjøp av inkasso- og faktureringstjenester tilknyttet inndriving av nettleie er omfattet av forsyningsforskriften Klagenemnda har i sak 2012/227 blant annet behandlet spørsmålet om kjøp av inkasso- og faktureringstjenester tilknyttet inndriving av nettleie er omfattet av forsyningsforskriften.
20.12.2012 2012/248 Ikke grunnlag for å anvende forskriften § 17-9 (2) analogisk i evalueringsfasen I sak 2012/248 tok nemnda stilling til om bestemmelsen i forskriften § 17-9 (2), som gjelder adgangen til å støtte seg på kvalifikasjonene til andre foretak når rådigheten over disse ressursene er dokumentert, skal anvendes analogisk ved tildelingsevalueringen.
15.02.2013 2013/16 Ikke plikt til å kunngjøre hasteanskaffelser etter Godafoss-havariet Etter forliset av containerskipet MV "Godafoss" 17. februar 2011, igangsatte Kystverket en statlig oljevernaksjon. Under aksjonen anskaffet Kystverket avfallshåndtering, drift av vaskestasjon, leie av slepebåter og lektere, og oljeanalyser uten kunngjøring. Klagenemnda måtte vurdere om anskaffelsene som var foretatt i akuttfasen etter ulykken, og anskaffelsene som var foretatt noe tid etter dette, utgjorde ulovlige direkte anskaffelser.
02.04.2013 2013/35 Utbyggingsavtale kunne ikke regnes som ulovlig direkte anskaffelse av en bygge- og anleggskontrakt Klagenemnda har i sak 2013/35 behandlet spørsmålet om en utbyggingsavtale måtte anses som en ulovlig direkte anskaffelse av en bygge- og anleggskontrakt.
27.06.2012 2012/166 Når oppdragsgiver kjøper tomt sammen med oppføring av boliger, kreves det at oppdragsgiver påviser objektive grunner for fremgangsmåten, og at konkurransen ikke unødvendig begrenses. I sak 2012/166 hadde Voss kommune valgt en måte å gjennomføre konkurransen på som innebar å koble anskaffelse av boliger og tomt i samme konkurranse.