Utvalgte saker

Dato Saknr. Tittel Beskrivelse
18.08.2014 2014/94 Ikke alltid saklig grunn til å avlyse en konkurranse Selv om det i praksis er oppstilt en lav terskel for når en offentlig oppdragsgiver har saklig grunn til å avlyse en konkurranse, går det en grense for når saklighetskravet kan anses oppfylt. I klagenemndas sak 2014/94, som nemnda avgjorde 28. april 2015, kom nemnda til at de avlysningsgrunnene innklagede hadde påberopt seg ikke kunne anses for å gi saklig grunn til å avlyse konkurransen.
18.08.2014 2014/95 Stornemndsbehandling av sak som reiste spørsmål om oppdragsgivers valgfrihet når det gjelder evalueringsmetoder Klagenemnda har i sak 2014/95 blant annet behandlet spørsmålet om det var i strid med forskriften § 13-2 (2) at innklagede anvendte en forholdsmessig prisevalueringsmodell som tilbyderne ikke var gjort kjent med på forhånd. Ettersom saken reiste spørsmål om rekkevidden av oppdragsgivers valgfrihet når det gjelder evalueringsmetoder, besluttet nemnda å behandle saken i stornemnd i medhold av klagenemndforskriften § 12.
02.12.2013 2013/141 Ikke et absolutt forhandlingspåbud i konkurranser med forhandling Klagenemnda har i sak 2013/141 blant annet behandlet spørsmålet om det er i strid med anskaffelsesregelverket å ikke gjennomføre forhandlinger med noen av tilbyderne i en konkurranse med forhandling.
31.10.2013 2013/110 Avgjørelse om regelverkets anvendelse på en avtale hvor den offentlige oppdragsgiver er en av flere tjenestemottakere Spørsmålet i saken var om regelverket om offentlige anskaffelser kom til anvendelse på en avtale hvor kommunen var en av flere tjenestemottakere. Tjenesten som ble levert var utarbeidelse av forslag til områdeplan for Hanasand næringsområde. Kommunen eide en andel av dette området, og forpliktet seg i egenskap av grunneier til å betale 11 % av vederlaget. De øvrige grunneierne betalte 89 % av vederlaget.
13.09.2013 2013/103 Anbudskonkurranse der tildelingsevalueringen var basert på møte med tilbudte konsulenter Klagenemnda behandlet i sak 2013/103 spørsmål om lovligheten av å gjennomføre møter med tilbudt personell for å vurdere deres kompetanse for utførelsen av oppdraget. Klagenemnda fant at regelverket ikke prinsipielt er til hinder for å benytte møter eller intervju ved anskaffelsen, og at tildelingskriteriet ikke brøt med forhandlingsforbudet. Det ble imidlertid presisert at oppdragsgiver må sikre etterprøvbarhet på en god måte, jf. forskriften § 3-1 (4).
22.10.2013 2013/119 Oppdragsgiver kan omgjøre kvalifikasjonsvurderingen når det kommer inn nye opplysninger om en leverandørs kvalifikasjoner Klagenemnda behandlet i sak 2013/119 spørsmålet om oppdragsgiver har adgang til å omgjøre kvalifikasjonsvurderingen i lys av ny informasjon vedrørende en leverandørs kvalifikasjoner.
12.07.2013 2013/80 Oppdragsgiver er forpliktet til å overholde egne fastsatte kvalifikasjonskrav Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling om prosjektering og utførelse av biologisk avløpsrenseanlegg ved Sentralrenseanlegget Nord-Jæren.
08.03.2013 2013/22 Oppdragsgiver kan avvise tilbud som ikke oppnår en bestemt poengsum ved tilbudsevalueringen, dersom dette er kommunisert på forhånd Klagenemnda tok i sak 2013/22 blant annet stilling til hvorvidt oppdragsgiver kunne avvise et tilbud fordi det fikk 0 poeng på et av underkriteriene under tildelingskriteriet kvalitet.
26.03.2014 2014/45 KOFAs siste gebyrsak endte med ileggelse av overtredelsesgebyr I sak 2014/45 kom klagenemnda til at innklagede hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå en avropsavtale som ikke kunne hjemles i en kunngjort rammeavtale. Innklagede ble ilagt et overtredelsesgebyr på 7 prosent av anskaffelsens verdi. Dette var den siste gebyrsaken i KOFA.
11.10.2012 2012/215 Oppdragsgiver kan i visse tilfeller vektlegge tilbudt personells kompetanse i vurderingen av om en leverandør må anses kvalifisert til å delta i en konkurranse I sak 2012/215 vurderte klagenemnda om innklagede kunne vektlegge tilbudt personells kompetanse i vurderingen av om en leverandør kunne anses kvalifisert til å delta i konkurransen. Når dette ble besvart bekreftende, fant nemnda at oppdragsgivers annullering av en tildelingsbeslutning hvor dette var gjort, var i strid med forskriften § 13-3 (4).