Gå til innhold

Aktuelt

Monetære evalueringsmodellar

I to sakar som nyleg er avgjort av KOFA, ser klagenemnda på bruken av såkalla monetære evalueringsmodellar. Slike modellar inneber ifølgje nemnda at oppdragsgivar blir meir bevisst sin eigen betalingsvilje.
4. januar 2021

Dom i sak om tolketjenester

Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet frifunnet i sak om kjøp av tolketjenester. Skyldkravet er ikke oppfylt, mener tingretten. Klagenemnda anker dommen.
15. desember 2020

Avgrensingar i sidetal skapar hovudbry

Leverandørenes overskridingar av konkurransegrunnlagets bestemmingar om sidetalsavgrensing, må handterast av oppdragsgivar på ein måte som sikrar etterleving av krava til likebehandling og føreseielegheit.
7. desember 2020

Sakleg grunn til avlysing?

I seks nyleg avgjorde saker behandlar klagenemnda spørsmål om det ligg føre sakleg grunn til å avlyse konkurransen. Det stillast gjennomgåande større krav til grunngivinga jo lenger oppdragsgivar har komme i anskaffingsprosessen.
24. november 2020

Arnt Skjefstad nytt medlem i Kofa

Lagdommer Arnt Skjefstad trer inn i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Professor Halvard Haukeland Fredriksen trer ut.
29. oktober 2020