Gå til innhold

Aktuelt

Fekk du med deg desse?

På klagenemndssekretariatet.no ligg det fleire artiklar om ulike temaer innanfor anskaffingsjussen. Her er ei oversikt over dei nyaste artiklane.
25. januar 2021

Nyheitsbrev nr. 1 – 2021

I denne utgåva kan du lese om fleire spennande temaer, som monetære evalueringsmodellar, evaluering av tilbod, klassifisering av anskaffingar og sakleg grunn til avlysing.
13. januar 2021

Kva er kvalitet?

Oppdragsgivars evaluering av leverandørenes svar må knyta seg til kvaliteten på den ytinga som tilbys, uttalar klagenemnda i to ferske avgjerder om temaet.
4. januar 2021

Erstatning for brot på anskaffingsregelverket

I sakene som klagenemnda får inn, blir nemnda jamleg beden om å vurdere om vilkåra for å krevje erstatning er oppfylte. Slik avklaring må klagar søke hos domstolane, ikkje KOFA.
4. januar 2021

Monetære evalueringsmodellar

I to sakar som nyleg er avgjort av KOFA, ser klagenemnda på bruken av såkalla monetære evalueringsmodellar. Slike modellar inneber ifølgje nemnda at oppdragsgivar blir meir bevisst sin eigen betalingsvilje.
4. januar 2021

Dom i sak om tolketjenester

Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet frifunnet i sak om kjøp av tolketjenester. Skyldkravet er ikke oppfylt, mener tingretten. Klagenemnda anker dommen.
15. desember 2020

Avgrensingar i sidetal skapar hovudbry

Leverandørenes overskridingar av konkurransegrunnlagets bestemmingar om sidetalsavgrensing, må handterast av oppdragsgivar på ein måte som sikrar etterleving av krava til likebehandling og føreseielegheit.
7. desember 2020

Sakleg grunn til avlysing?

I seks nyleg avgjorde saker behandlar klagenemnda spørsmål om det ligg føre sakleg grunn til å avlyse konkurransen. Det stillast gjennomgåande større krav til grunngivinga jo lenger oppdragsgivar har komme i anskaffingsprosessen.
24. november 2020